Политика за поверителност на Cashlend.bg

 • от: Венелин Тодоров
 • преди 4 години
 • на 03-08-2018

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тeзи Политики за поверителност се отнасят единствено за личните данни, събирани чрез електронната платформа CASLEND.BG, достъпна на уеб страница www.cashlend.bg   

Потребителите могат да посещават този уеб сайт, без да дават никаква информация за себе си. За да бъдат предоставени поисканите електронни услуги, достъпни чрез платформата, e необходимо създаването на персонален профил и предоставянето на съответните данни, включително лични данни.

При създаване на профил потребителят предоставя лични данни на „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД, който е обработващ лични данни от името на администратора „Моят Кредит“ ЕООД.

Предоставената лична информация се обработва съгласно описаните политики в настоящия документ и действащото законодателство. 

Тази политика за поверителност предоставя следната информация: 

 1. Данни за идентифициране на администратора 
 2. Данни за идентифициране на обработващия лични данни 

II.  Категориите данни, които събираме и обработваме

III. Как и за какви цели използваме тази информация - Прозрачност и права на потребителя

IV. Как споделяме информацията

V. Сигурност на данните

VI. Промени в политиката

 

 1. Данни за идентифициране на Администратора 
  1. „МОЯТ КРЕДИТ“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър с ЕИК 203939675, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин 7, бул.“Царица Йоанна“ № 29.
  2. Данни за кореспонденция

Телефон: 0879326439

Имейл: online.k@mycredit.bg

 1. Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 1. Данни за идентифициране на Обработващия лични данни  
  1. „КЕШЛЕНД БГ“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър с ЕИК 203868888, със седалище и адрес на управление гр. София, 1606, район Красно село, ул.“Бузлуджа“ № 27
  2. Данни за кореспонденция:

Телефон: +359 888 52 55 49

Имейл: info@cashlend.bg

Електронна форма за кореспонденция - https://www.cashlend.bg/contacts/

Лице за контакти: Венелин Тодоров

 1. „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД е собственик на домейн Cashlend.bg, функциониращ като Интернет базирана платформа за улесняване на дейностите за предоставяне на кредити и инвестиции и сключване на сделки между оригинатор и потребители peer-to-peer финансиране, събира и обработва лични данни от името на „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД и по неговото нареждане.

 

 1. Категориите данни, които събираме и обработваме

За да получите най-бързата и точна услуга, използваме данните, който Вие сте ни предоставили. Част от тази информация съставлява лични данни.

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. 

 

 1. Основания за обработка на лични данни 

„КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД обработва лични данни от името на Администратора на основание съгласието на потребителя тогава, когато има изрично дадено такова. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

След предприето искане от потребителя за сключване на договор с „МОЯТ КРЕДИТ“, ЕООД, „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД  обработва лични данни за Администратора с оглед изпълнение на задълженията му по сключените с потребителите договори, включително за необходимите предхождащи сключването действия. 

Вън от това, „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД  може да обработва лични данни от името на Администратора и за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни като финансова институция, например по Закона за мерките срещу изпиране на пари, за защита на легитимните си интереси, закрепени в Закона за кредитните институции, в изключителни случаи – за защита на жизненоважни интереси на потребителя или друго физическо лице или за изпълнение на задача от обществен интерес.

 1. Информация, предоставена от потребителя 

При регистрацията в платформата Потребителят въвежда и предоставя лични данни, за които дава изричното си свободно и информирано съгласие за тяхната обработка в съответствие с настоящата Политика за поверителност и действащото законодателство.

Тази информация включва имена, телефонен номер, данни за настоящ адрес, единен граждански номер, данни от лична карта, електронен адрес, данни за банкова сметка, както и всяка друга информация, включително финансова, която лицето предоставя доброволно при регистрацията или на по-късен етап при идентифициране и ползване на услугите, достъпни на уеб сайта. 

Отговорността за коректността и актуалността на тези данни се носи от Потребителя. Без тези данни финансовите услуги не могат да бъдат реализирани. Въпреки това, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Потребителят има задължение при всяка промяна в предоставените данни да актуализира профила си в платформата или да се свърже с Обработващия или Администратора на лични данни. 

Приемането на Политиката на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на заявка за съответната услуга, достъпна през уеб сайта, чрез натискането на съответния бутон, представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 1. Информация, получавана автоматично при използване на платформата 

Ползването на всеки уеб базираните услуги е обвързано с обмяна на информация, с цел ефективното функциониране и предоставяне на услугите ни. Тази обмяна става автоматично и е обвързана със създаване на сървърни регистрационни файлове и използването на он лайн идентификатори. Част от тази информация съставлява лични данни и с приемането на тази Политика за поверителност, Вие се съгласявате с тяхната обработка. 

3.1. Политика за „бисквитките“ 

Такъв тип идентификатори са и познатите ни „бисквитки“ - малки текстови файлове, които се запазват в паметта на използваното устройство компютър, мобилен телефон, таблет и др. първият път когато използвате уеб сайта. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания като например потребителско име, използван език, настройки за сигурност и други настройки за показване за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Следващият път, когато посетите нашия сайт когато се използва едно и също устройство нашият сървър ще разпознае „бисквитките“ и ще ни предостави информация за последното Ви посещение.

Системата ни използва „бисквитки“ и подобни технологии, за да персонализира визията на уеб сайта за всеки потребител. Информацията, свързана с "бисквитките", не се използва с цел да идентифицира потребителя лично. По този начин се подобрява функционалността на уеб сайта. Данните за съответния вид „бисквитки“ са под наш контрол, но „Бисквитките” НЕ дават достъп до компютъра на потребителя или каквато и да е друга пряка персонална информация.

Използването на „бисквитки“ също е обвързано с даването на Вашето съгласие. Трябва да имате предвид, че съществуват задължителните бисквитки, наречени "strictly necessary", които осигуряват функции, без които тази уебстраница не може да бъде ползвана по предназначение. Тези бисквитки се ползват само от нас и поради тази причина за тях не се изисква съгласие. 

Ако приемете използването на „бисквитки“, можете по всяко време да отмените съгласието си и  да деактивирате „бисквитките“ за нашата уеб страница. Вие може да конфигурирате браузъра си по начин, че „бисквитки“ по принцип да се създават само с Вашето съгласие. 

„КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД обръща внимание, че без „бисквитки“ някои раздели на уеб страницата могат да бъдат с ограничен достъп или изобщо нефункционални. 

 1. Информация, получавана от други администратори

Администраторът и Обработващият лични данни може да изисква и да получава лични данни за Потребителите от информационни масиви на други администратори на лични данни. Обемът на поисканите данни се съобразява с целта, за която са необходими, по-специално за идентификация и проверка на идентичността на потребителя, оценка на платежоспособността,  проучване на кредитна история на кредитоискателите, доходи и осигурителни плащания в Централни кредитен регистър към БНБ, НОИ, НАП или в друга база данни, използвана в Република България.  

Дружеството може да получава публично достъпна информация за вас, включително, но не само, в случай че свържете профила си в уеб сайта с Вашия профил в социални мрежи/ интерактивни приложения на трети лица, доколкото такава техническа възможност е налична.

 1. Срок на обработка 

„КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД обработва лични данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, освен ако нормативен акт не задължава дружеството да съхранява лични данни за по-дълъг период. 

 

 1. Как и за какви цели използваме тази информация - Прозрачност и права на потребителя
  1. Цели на обработката

Лични данни се обработват с цел предоставяне на избраната услуга или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга. 

„КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД обработва личните Ви данни от името на Администратор и въз основа на негово нареждане, за следните конкретни цели:

 • за да идентифицира потребителя и за проверка на самоличността му, за сключване на  валидни договори и изпълнение коректно на задълженията по тях, в това число и за действия, предхождащи сключването на договор, предприети по искане на лицето;
 • за проверка на кредитоспособността/платежоспособността на потребителя във връзка с Договора за Кредит;
 • за администриране на вече сключени договори;
 • предприемане на действия във връзка със събиране на задължения на кредитополучателя по сключени Договори за Кредит
 • с оглед изпълнение на законови изисквания за съхранение на документи от финансови институции относно предоставените финансови услуги.

„КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД използва събраната информация за следните допълнителни цели:

 • изготвяне на кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи Заявления за
 • Кредит;
 • за маркетингови цели изпращане на оферти/търговски съобщения и други, във връзка с финансовите услуги на “КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД;
 • статистически проучвания и анализи на Дружеството.

Цялата информация, която „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД събира и обработва е под контрола на Администратора и Обработващият.

При нужда, дружествата могат да се свържат с Потребителя чрез данните за контакт, които е предоставил, за да се улесни ползването на предоставяните услуги. 

Системата автоматично запаметява лог-файлове, съдържащи IP адрес и друга информация, необходима за възпроизвеждане на електронните изявления на Потребителя.

Потребителят може да сключи договор само след неговото идентифициране, като за тази цел и при преценка за необходимост, Обработващият може да извърши комплексна проверка на идентификацията на Потребителя, която да включва провеждане на интервю по телефона или чрез видео-разговор, проверка на достоверността на предоставените от Потребителя данни чрез сверяването им с получените от информационните масиви на други администратори лични данни или изискване за предоставяне копие на документ за самоличност. Дружеството прилага способи за идентификация, които нямат финансови последици за Потребителя.

При иницииране и провеждане на видео-разговор, служителите на Администратора или на Обработващия нямат достъп и не могат да управляват устройствата на Потребителя - камера, браузър, устройство или компютър. Данни от проведения видео-разговор не записват и не се съхраняват. В обработването не се включват целенасочено чувствителни или други специални категории лични данни.

Преди стартиране на видео-разговор на Потребителя се дава възможност да се съгласи или да възрази срещу обработването на данните му чрез видео-разговор с конкретни аргументи. При изразено възражение срещу такова обработване, данни в този контекст не могат да бъдат събирани. В тези случаи възражението не води до автоматичен отказ за достъп до услугите. 

Дадената възможност за запазване автономията на лицата не отменя правото на Дружеството да откаже регистрация или сключване на договор, ако според особеностите на случая, самоличността му не може да бъде еднозначно установена във виртуална среда или след комбиниране на събрания обем от данни от различни източници е възникнало обосновано съмнение за идентичността му.

 

 1. Права на потребителя 

Потребителят има право да контролира, коригира или изтрие данните, които предоставя, като има предвид, че някои от услугите ще станат недостъпни, например при изтриване на личния потребителски профил. 

Потребителят има право да получи от Администратора и Обработващия информация дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока за това обработване. Потребителят има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни или да възрази срещу неправомерна обработка. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани. 

Чрез анализ поведението на потребителя и на база автоматична обработка, информацията в платформата се филтрира и показва на потребителя най-подходящото съдържание и подобрява практическата Ви работа като потребител. Пример за това могат да бъдат персонализирани резултати от търсенето и специално приспособено рекламиране. Същата информация може да бъде база за автоматично вземане на решения, включително профилиране, което да повлияе на персоналното предоставяне на услугата. Потребителят има право да възрази срещу такава обработка по всяко време.

Дружествата използват събраната информация за целите на архивирането и статистиката, както и за общото подобряване функционалността на уеб сайта. 

За използване на информацията за цели, различни от посочените в настоящата Политика за поверителност, „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД ще поиска изричното Ви съгласие. 

Правата по тази точка могат да се упражнят чрез отправяне на писмено заявление до Дружеството, включително изпратено по електронен път, както и през формата за контакт с Дружеството на сайта www.cashlend.bg/contacts/ . При необходимост, потребителят има право и на жалба до надзорния орган. 

 

 1. Как споделяме информацията 

Когато предоставяте лични данни през уеб сайта, Вие се съгласявате, че те могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружествата и неговите служители за целите, определени в настоящата Политика на поверителност и действащото законодателство. Дружествата може да предоставят тези данни и на трети лица, например:

 • публични органи, при установяване на необходимост от предоставяне на данните;
 • обработващи личните данни по силата на договор – IT компании поддържащи уеб сайта; лица, предоставящи маркетингово сътрудничество, счетоводни услуги, консултиране;
 • финансови институции, дружества за събиране на вземания, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, работодателя на кредитополучателя, лицата за контакт по Договора за Кредит, както и
 • на други лица в случаите, когато това се изисква на законово основание. 

Като част от процедурата по заплащане на услуга, както и в процедурата по възстановяване на средства може да предоставим на банка или други платежни институции съответните Ваши лични данни, необходими за извършване на превод на съответната сума от/към Вас.

Дружествата са задължени да предоставят информация на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на своите законови задължения.

Дружествата могат да предоставя информация на трети лица по начини, които са сумарни и не идентифицират отделни лица.

 

 1. Сигурност на данните 

„КЕШЛЕНД“ ЕООД взема предвид колко важна е защитата на лични данни и осигурява подходящи технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейности и нарушения на сигурността. Дружествата поемат грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

От своя страна Потребителят също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от посегателство на личните данни. Потребителят има задължение да държи в тайна потребителското име и паролата си. Всяко изявление, направено чрез потребителският профил на потребителя, ще се счита за валидно електронно изявление, на което той е титуляр. 

В случай, че за „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД  възникне искане за предоставяне на личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство, дружеството има задължение за съдействие. 

 

 1. Промени в политиката 

Декларацията ни за поверителност може да се променя, като при всяка промяна ще бъдете уведомявани своевременно чрез публикация в уеб сайта. Правата Ви няма да бъдат ограничавани без изричното Ви съгласие. 

В дейността си „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД възприема принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, което означава, че ние Ви предоставяме пълна и навременна информация за начина, по който събиране, съхраняваме и обработваме данни Ви. 

Последна актуализация 19.08.2019 г.  

Изпрати коментар

Този уебсайт използва бисквитки. Те ни помагат да подобрим услугите които предлагаме. Като ползвате услугите ни Вие се съгласявате с ползването на бисквитки.
Прочетете пълните условия Разбрах