Потребителско споразумение peer-to-peer lending Cashlend.bg

  • от: Венелин Тодоров
  • преди 3 години
  • на 22-01-2016

ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за ползване на платформата Cashlend.bg

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. „КЕШЛЕНД БГ“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър с ЕИК 203868888, със седалище и адрес на управление гр. София, 1606, район Красно село, ул.“Бузлуджа“ № 27

2. Данни за кореспонденция

Телефон: 0888 525 549

Имейл: info@cashlend.bg

Електронна форма за кореспонденция - https://www.cashlend.bg/contacts/

3. Настоящето Потребителското споразумение урежда отношенията между потребителите на платформата Cashlend.bg и „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД и правилата, при които потребителите могат да ползват услугите на платформата. 

4. С използването на платформата потребителите приемат и се съгласяват да спазват настоящето Потребителско споразумение, което има силата на договор между Потребителят и „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД.

5. Cashlend.bg е домейн, функциониращ като Интернет базирана платформа, която осигурява срещането и интерактивното общуване между потребители/инвеститори и финансови институции.

6. Cashlend.bg е собственост на „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД. 

7. Надзорен орган за дейността на платформата е Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с адрес е: гр. София 1000, пл.”Славейков”№4А, ет.3,4 и 6, уеб сайт: www.kzp.bg

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА 

8. „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД доставя услуги от разстояние чрез използване на уеб сайт. Това са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия: предоставяне за ползване на организирана система за предоставяне на услуги от разстояние Платформа и посредничество за сключване на договори между потребителя/инвеститора и финансовата институция.

9. Cashlend.bg опосредява и улеснява предлагането на peer-to-peer услуги на потребителите, които включват: заявяване на кредитни услуги с предоставяне на парични заеми на физически лица; Инвестиционни услуги с възможност за придобиване на права за получаване на плащания.

Паричните заеми се предоставят от небанкова финансова институция, регистрирана съгласно чл.3а от Закона за кредитните институции в регистъра на Българската народна банка, след предварително проучване, одобрение, както и сключване на изричен писмен договор с потребителя, съгласно изискванията на закона и обявените от доставчика условия.

10. Платформата Cashlend.bg осъществява самостоятелно действията по техническото въвеждане, поддържане, обработка и актуализиране на информацията от съдържанието на платформата, в качеството си на обработващ лични данни по договор с финансовата институция администратор на лични данни.

11. Cashlend.bg си запазва правото да променя външния видна представяне, технологията и дизайна на предоставяните услуги, както и да спира временно или постоянно предлагането на някоя или всички услуги или достъпа до тях, без необходимост от предварително уведомление.

 

III. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

12. Достъпът до уеб страницата на Cashlend.bg е свободен. Услугите на платформата са достъпни за ползване от потребители с регистриран профил. 

13. Информационните ресурси от съдържанието на платформата Cashlend.bg могат да се ползват при спазване разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

14. Потребителят регистрира свой потребителски профил акаунт в платформата Cashlend.bg, като предоставя необходимата информация и документите, според въведените критерии и посочените стъпки за регистрация. При  необходимост потребителят предоставя допълнителна информация и съдействие за проверка, за която се съгласява да бъде извършена още с първоначалното въвеждане на информацията с цел регистрация. При регистрацията потребителят физическо лице дава изрично съгласие за обработката на личните му данни след запознаване с Политиката за поверителност на платформата. 

15. Потребителят се задължава да предоставя точна, вярна, актуална и изчерпателна информация за неговото идентифициране според зададените критерии за регистрация.

16. Всеки потребител или негов представител носи лична отговорност за верността на въведеното и публикуваното от него съдържание в платформата Cashlend.bg.

17. Платформата Cashlend.bg си запазва правото да следи за верността и актуалността на данните, предоставени от потребителите в регистрирания от него профил, да отказва и да прекратява регистрация и достъп до услугите, ако установи несъответствие с въведените критерии или изисквания.

18. Потребителят ползва регистрирания профил в платформата Cashlend.bg след като бъде потвърден и активиран, ако отговоря на всички реквизити и критерии, за което ще бъде уведомен.

19. Потребителите на кредитните и инвестиционните услуги, ползвани чрез  платформата Cashlend.bg, могат да бъдат пълнолетни физически лица навършили 18 години, които  могат законно да сключват договори, с българско гражданство или законно продължително пребиваване в Република България. Потребители могат да бъдат и юридически лица, които действат на територията на Република България, идентифицирани включително чрез законните им представители съобразно изискванията на действащото законодателство, за които се извършва допълнителна справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на предприетите действия по идентифицирането. 

20. Всеки потребител на платформата Cashlend.bg е отговорен за поддържане конфиденциалността на предоставените и ползваните от него потребителски имена, пароли, идентификационни кодове и числа, като носи отговорност за всяко действие и достъп, извършени с тях, които ще се считат за извършени от името и за сметка на потребителя.

21. Cashlend.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, ползване на услугите или невъзможността за употреба на платформата.

22. Потвърждаването и активирането на профила на потребителя в платформата Cashlend.bg не представлява одобрение или съгласие за предоставяне на паричен заем или съгласие за прехвърляне на вземания от предоставени кредити.Автоматизирана система води потребителя/инвеститора през процедурата за регистрация, за подаване на заявка за кредит и/или за придобиване на правата по плащания. 

23. Инвестиционните договорите от разстояние, които ще се сключват при ползване услугите на платформата Cashlend.bg, ще се подписват с електронен подпис, който се създава чрез генериране на персонална парола, съставляваща произволна буквено-цифрена комбинация, която се изпраща на потребителя след предварителното му идентифициране чрез мобилен канал за връзка и телефония.

24. Потребителят се съгласява, че подписите, създадени по реда на предходната разпоредба, ще имат правното значение на саморъчен подпис съгласно чл.13, ал.2 и чл.13, ал.4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. 

25. Инвестиционният договор, сключен от разстояние, поражда действие след извършване на плащането. Плащането се счита извършено при получаване на сумата по банковата сметна на финансовата институция или на администратора на платформата. 

26. Договорите за предоставяне на кредит се сключват в писмена форма на традиционен носител. Сключването на тези договори се случва на място в офиса на финансовата институция по реда и условията на Закона и Общите условия. 

           

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

27. Всеки потребител на платформата Cashlend.bg, действащ от свое име или като представител, е лично отговорен за законността на своите действия.

28. Услугите на платформата Cashlend.bg могат да бъдат използвани само за законни цели, съобразно обявените условия за достъп до услугите.

29. Cashlend.bg си запазва правото да променя настоящото потребителско споразумение без предварително уведомяване.

 

 

Изпрати коментар

Този уебсайт използва бисквитки. Те ни помагат да подобрим услугите които предлагаме. Като ползвате услугите ни Вие се съгласявате с ползването на бисквитки.
Прочетете пълните условия Разбрах