Общи условия за ползване на Cashlend.bg

 • от: Венелин Тодоров
 • преди 7 години
 • на 22-01-2016

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на Платформата Cashlend.bg

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Общи условия уреждат правилата, при които потребителите могат да ползват услугите на платформата Cashlend.bg.
 1. Cashlend.bg е домейн, функциониращ като Интернет базирана peer-to-peer платформа за улесняване на дейностите за отпускане на кредити на потребители от оригинатори, закупуване на обособени вземания по отпуснатите кредити от други потребители и изпълнение на сключените договори. Платформата Cashlend.bg действа и като рекламно средство, като снабдява потребителите с идеи и информация. 
 2. Cashlend.bg се администрира от и е собственост на „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД, вписано с ЕИК 203868888 в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление гр. София, 1606, район Красно село, ул.“Бузлуджа“ № 27.
 3. Данни за кореспонденция:
  • Телефон: +359 888 52 55 49
  • Имейл: info@cashlend.bg
  • Електронна форма за кореспонденция: https://www.cashlend.bg/contacts/
  • Лице за контакт: Венелин Тодоров
 4. Cashlend.bg като цифрова платформа взаимодейства с оригинаторите и потребителите без да е страна по сделките между тях и без да поема отговорност по тях, като администрира отношенията им чрез софтуерно приложение за организация и управление.
 5. Cashlend.bg може да продава технологично възможни места от платформата, предназначени за разпространение на рекламно съдържание от трети лица в качеството им на рекламодатели, като в тези случаи отношенията по между им се уреждат с отделен договор.

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ

 1. Оригинаторите, с които се сключват сделки чрез платформата Cashlend.bg, са небанкови финансови институции, регистрирани съгласно чл.3а от Закона за кредитните институции в регистъра на Българската народна банка. 
 2. Потребителите на платформата Cashlend.bg са:

8.1 Физически лица, които кандидатстват за отпускане на кредит от оригинатори потенциални кредитополучатели;

8.2 Физически или юридически лица, които желаят или са закупили от оригинатори вземания за главници по отпуснатите вече кредити с възможност за придобиване на права за получаване на плащания инвеститори. 

 1. Кредитите се отпускат от оригинатора след кандидатстване, предварително проучване и одобрение на потребителя потенциален кредитополучател, въз основа на изричен писмен договор, сключен съгласно изискванията на закона за съответния вид кредит. 
 2. Услугите, които се представят чрез платформата не се предоставят със средства, набирани чрез влогове от обществеността. Кредитите, отпускани на потребителите са необезпечени и се финансират със собствени средства на оригинатора и в последствие, след  отпускането им, други потребители инвеститори могат да закупят вземания за главници по тях и да придобият права на плащания при условията на изрично писмено споразумение с оригинатора.  
 3. Договорите за кредит се сключват с подписване на традиционен носител на място в офис на оригинатора или от разстояние според предварително обявените условия на финансовата институция за предоставяне на този вид финансови услуги.
 4. Споразуменията за прехвърляне на вземания с инвеститорите се сключват от разстояние с електронен подпис. Електронният подпис се създава чрез генериране от оригинатора или от „Cashlend.bg“ на персонална парола, съставляваща произволна буквено-цифрена комбинация, която се изпраща на потребителя след предварителното му идентифициране чрез електронна поща е-mail или телефония.
 5. Създаването на електронния подпис става чрез генериране на персонална парола, съставляваща произволна буквено-цифрена комбинация, която се предоставя на ИНВЕСТИТОРА след предварителното му идентифициране чрез електронна поща е-mail или телефония. Потребителят се съгласява, че подписите, създадени по реда на предходната разпоредба, ще имат правното значение на саморъчен подпис съгласно чл.13, ал.2 и чл.13, ал.4 от ЗЕДЕУУ.
 6. Споразумението за прехвърляне на вземания поражда действие след извършване на плащането от инвеститора. Плащането се счита извършено при потвърждение на получаването на сумата по банковата сметка на оригинатора или на администратора на платформата, а при избор от потребителя на опция за реинвестиране или автоматично инвестиране с извършване на паричния сетълмент. 
 1. Първото плащане от страна на инвеститора и от оригинатора към него се извършва чрез платежна сметка с международен идентификатор IBAN стандарт, който служи и за идентифициране на инвеститора. Всяка страна, която инициира плащане, включващо трета страна - доставчик на платежни услуги, поема за своя сметка разходите според условията и тарифите на третата страна.
 2. Вложените инвестираните от потребителите средства чрез платформата Cashlend.bg за закупуване на вземания не са депозити и влогове, както и не са защитени от Закона за гарантиране на влоговете в банките. 
 3. Услугите, които се представят чрез платформата, не са лицензирани инвестиционни услуги и за тях не са приложими нормативните правила за публичното предлагане на ценни книжа и за пазарните финансови инструменти или други нормативни актове, които регулират дейността на инвестиционни посредници, колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. 
 4. Като предприема предлаганата от платформата Cashlend.bg възможност за закупуване на вземане, потребителят поема изцяло свързаните с него рискове от частична или цялостна загуба на инвестираните средства. 
 5. За повишаване сигурността на инвестицията и смекчаване на риска  оригинаторът предоставя условна гаранция за обратно изкупуване buy back на вземането съобразно споразумението между оригинатора и инвеститора. 
 6. Минималната сума за инвестиране е 100 /сто/ лева.

 

III. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 1. Платформата Cashlend.bg предоставя достъп до услуги след задължителна регистрация на потребителя чрез създаване и персонализация на потребителски профил. 
 2. Част от информационните услуги на платформата Cashlend.bg се предоставят на потребителите и без да е необходима предварителна регистрация. Такива са информационните ресурси с отворен достъп след първоначална визуализация на уеб сайта.
 3. Потребителят регистрира свой потребителски профил акаунт в платформата Cashlend.bg, като предоставя необходимата информация и документите, според въведените критерии и посочените стъпки за регистрация. При  необходимост потребителят предоставя допълнителна информация,  съдействие за проверка и идентификация, за които се счита, че е съгласен да бъдат извършени с въвеждане на първоначалната информацията с цел регистрация. Автоматизирана система води потребителя в процедурата за регистрация.
 4. Потребителят се задължава да предоставя точна, вярна, актуална и изчерпателна информация за неговото идентифициране според зададените критерии  условия за регистрация.
 5. Всеки потребител носи лична отговорност за верността на въведеното и публикуваното от него съдържание в платформата Cashlend.bg, включително на импортираните чрез персоналния потребителския профил декларации. 
 6. Платформата Cashlend.bg си запазва правото да следи за верността и актуалността на данните, предоставени от потребителите в регистрирания от него профил, да отказва и да прекрати регистрация без предизвестие, ако установи несъответствие с въведените критерии, посочване на недостатъчни или неверни данни, както  или с цел предотвратяване нарушение на действащото законодателство.
 7. Потребителят ползва регистрирания профил в платформата Cashlend.bg след  като бъде потвърден и активиран от администратора, ако отговоря на всички реквизити и критериите за регистрация, за което ще бъде уведомен чрез установения канал за комуникация. 
 8. Потвърждаването и активирането на профила на потребителя в платформата Cashlend.bg не представлява съгласие за предоставяне на паричен заем или за прехвърляне на вземания от предоставени кредити. 
 9. С активиране на регистрирания акаунт се счита, че потребителят е овластил и разрешил на „Кешленд БГ“ ЕООД, като собственик на платформата Cashlend.bg, да извършва необходимите действия за предоставяне на услуги на потребителя съобразно модулите и функционалностите на платформата Cashlend.bg, съответстващи на персонализираните му действия от потребителския акаунт.
 10. Потребителите на платформата Cashlend.bg могат да бъдат пълнолетни физически лица навършили 18 години, които  могат законно да сключват договори, с българско гражданство или със статут на законно продължително, дългосрочно или постоянно пребиваващи в Република България. 
 11. Потребителите на платформата Cashlend.bg могат да бъдат еднолични търговци и юридически лица, надлежно регистрирани в Република България, идентифицирани включително чрез законните им представители съобразно изискванията на действащото законодателство.
 12. Всеки потребител на платформата Cashlend.bg е отговорен за поддържане конфиденциалността на предоставените и ползваните от него потребителски имена, пароли, идентификационни кодове и числа, като носи отговорност за всяко действие и достъп, извършени с тях, които ще се считат за извършени от името и за сметка на потребителя.
 1. Потребителят се задължава да поддържа конфиденциалността на информацията за достъп до профила си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят се задължава да уведоми незабавно платформата за осъществен неправомерен достъп или при вероятност и съмнение за такъв достъп, както и за всяко друго възможно нарушение на сигурността.
 2. Cashlend.bg осигурява достъпност, непрекъснатост и сигурност, които са обичайни за цифровото съдържание или услуги от същия вид в рамките на разумните очаквания на потребителите. Възможно е достъпът до услугите да бъде временно ограничен от външни причини, независещи от администратора на платформата, включващи, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа или причини, дължащи се на оборудването на доставчици или на потребителя, като в тези случаи предприема необходимите действия за възможно най-бързото възстановяване на достъпа. 
 3. Платформата Cashlend.bg осъществява действията по техническото въвеждане, поддържане, обработка и актуализиране на информацията от  обявеното съдържание, като си запазва правото да променя вида, технологията и дизайна на предоставяните услуги.

 

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА, РЕИНВЕСТИРАНЕ, АВТОМАТИЧНО ИНВЕСТИРАНЕ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 1. Инвеститорът може да прехвърли вземането си на трети лица, които са потребители на платформата Cashlend.bg с регистриран потребителски акаунт с или без отстъпка или надценка, при запазване условията на споразумението с оригинатора. 
 2. Прехвърлянето по предходната разпоредба има действие по отношение на оригинатора след постъпване в платформата Cashlend.bg на двустранно уведомление от прехвърлящия и придобиващия инвеститор и потвърждение от администратора.
 3. Инвеститорът може да се откаже от договора за всички закупени вземания или за част от тях, с изрично писмено изявление до оригинатора, подадено чрез платформата Cashlend.bg, като отношенията им по повод прекратяването на Споразумението за прехвърляне на вземане се уреждат съгласно предвидените в него условия. 
 4. Оригинаторът може да прекрати споразумението с инвеститора за всички или за част от закупените вземания с едномесечно предизвестие, отправено до инвеститора чрез платформата Cashlend.bg.
 5. Инвеститорът може предварително да натрупва средства, включително от придобитите права за получаване на плащания, които се съхраняват от платформата Cashlend.bg като персонален портфейл с виртуална визуализация на наличностите, за закупуване на нови вземания чрез реинвестиране или автоматично инвестиране. Опциите за тях предварително се задават и отказват от инвеститора чрез активиране на виртуални бутони или използване на комбинации за управление на виртуална витрина с пазарна кошница, съобразно предложена от платформата Cashlend.bg програма за избор на предпочитания, филтри,  настройки. 

 

V. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. С въвеждане на необходимите данни за регистрация според зададените критерии и посочените стъпки в платформата Cashlend.bg, потребителят извършва електронно изявление, с което доброволно предоставя и дава своето изрично съгласие за обработване на информацията, съдържаща лични данни, след запознаване с Политиката за поверителност.
 2. Личните данни на потребителите ще бъдат използвани и обработвани в необходимата степен за целите на обявените услуги, достъпни чрез платформата Cashlend.bg, при спазване на нормативно установения ред и ще бъдат защитени с технически и организационни мерки, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679 от 27.04.2016г., в сила от 25.05.2018г.
 3. „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД е обработващ лични данни, от името и въз основа на писмено споразумение с оригинатора.
 4. Платформата Cashlend.bg приема и обявява Политика на поверителност, според която се обработват и защитават личните данни на физическите лица. 

 

VI. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

 1. Всеки евентуален спор между платформата  Cashlend.bg и потребителите ще се решава с взаимни усилия на страните със споразумение.
 2. Всеки потребител има право да подава възражения или жалби в писмена или електронна форма чрез изпращане на обявените адреси и начини за кореспонденция. В срок най-късно до 14 четиринадесет работни дни, считано от постъпване на възражението или жалбата, „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД ги разглежда и се произнася с мотивирано решение. 
 3. Когато в посочения по-горе срок няма произнасяне, както и когато решението по жалбата или възражението не удовлетворява потребителя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане в Комисията за защита на потребителите или към орган за алтернативно решаване на потребителски спорове „орган за АРС“, посредством Помирителните комисии по смисъла на чл.181н, ал. 4 от ЗЗП, ако попада в техния обхват на компетентност.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Всеки потребител на платформата Cashlend.bg и негов законен представител е лично отговорен за законността на своите действия.
 2. Услугите на платформата Cashlend.bg могат да бъдат използвани само за законни цели, съобразно обявените общи условия за достъп до услугите.
 3. Ако не е упоменато друго, уеб страницата на платформата Cashlend.bg с нейните елементи и съдържание, художествено оформление и дизайн, търговски марки, подбрани бази данни, софтуер, домейн, рекламни продукции, графики, лога, снимки и др., независимо дали са регистрирани или не, са собственост на „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД или на неговите доставчици и контрагенти, използвани с тяхното съгласие и са обект на закрила като интелектуална собственост.
 4. Хипервръзките от платформата Cashlend.bg към сайтове, собственост на трети лица, ако има такива, се предоставят единствено и само за удобство на потребителя и платформата не поема отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват личните данни на потребителя. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
 5. Cashlend.bg си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като уведоми за това потребителите с писмена публикация в уеб сайта. Всяко изменение и допълнение на това споразумение ще има действие за заварените отношения, ако в 30-дневен срок не постъпи писмено възражение от потребител за отхвърляне на измененията и промените. При несъгласие на потребител спрямо него остава да действа първоначалното съдържание.

Настоящите Общи условия са приети от „КЕШЛЕНД БГ“ ЕООД.

Последно изменение и актуализация от 19.08.2019 г.

 

Изпрати коментар

Този уебсайт използва бисквитки. Те ни помагат да подобрим услугите които предлагаме. Като ползвате услугите ни Вие се съгласявате с ползването на бисквитки.
Прочетете пълните условия Разбрах